Het Evangelie is voor iedereen die wil

Toen Petrus een vreemd visioen had en toen een uitnodiging ontving om de hoofdman van het Romeinse legioen te bezoeken, begreep hij dat er iets speciaals aan de gang was.

Petrus en Cornelius – Handelingen 10 – Bijbelverhaal voor kinderen

Bronnen

Animatiefilm: Petrus en Cornelius: Het Evangelie is voor iedereen die wil

Meer over de animatiefilm

Petrus en Cornelius – Handelingen 10 – Bijbelverhaal voor kinderen-1

Het Bijbelverhaal over Petrus en Cornelius komt uit handelingen hoofdstuk 10. Het gaat over Cornelius, een Romeinse hoofdman die in God geloofd, maar niet zeker is of hij een discipel kan worden, want hij is een heiden. Maar dan krijgt hij bezoek van een engel die zegt dat hij iemand naar Joppe moet sturen om iemand te vinden die Simon Petrus heet.

Ongeveer op hetzelfde ogenblik krijgt Petrus een opmerkelijk visioen, waarin hij bericht krijgt dat hij dieren moet eten, die Joden eigenlijk niet mogen eten. Gods wet verbood om bepaalde dieren te eten, omdat ze onrein waren. Een stem zegt dat wat God gereinigd heeft, dat mag hij niet onrein noemen. Petrus kan het eerst bijna niet geloven. Maar dan begrijpt hij dat het een bericht van God is, en dat er een nieuwe tijd aan komt.

Cornelius heeft mannen uitgestuurd om Petrus te vinden, precies zoals de engel hem vertelde. Als zij aankloppen bij Petrus begint hij te begrijpen waar het visioen over gaat. Hij reist naar Caesarea, en wordt ontvangen door Cornelius, die verteld over de boodschap van de engel.

Petrus legt uit dat een Jood normaal gesproken niet het huis van een heiden mag bezoeken (een niet-Jood), maar dat het visioen met de dieren hem duidelijk had gemaakt dat het Evangelie is voor iedereen die Jezus wil volgen. Cornelius wordt gedoopt met de Heilige Geest. Dit helpt Petrus om de Joden die met hem zijn te overtuigen dat de heidenen ook verlost kunnen worden en dat zij broederschap kunnen hebben met elkaar. Hij doopt Cornelius en de anderen in zijn huis, en dit zijn de eerste heidenen die Christenen worden – Jezus navolgers.

Meer over het onderwerp

Petrus en Cornelius – Handelingen 10 – Bijbelverhaal voor kinderen-2

Waarom is het belangrijk dat de heidenen christenen werden, en dat Joden en heiden broederschap kunnen hebben? Wat gebeurde er eigenlijk in het verhaal over Petrus en Cornelius?

Duizenden jaren voor Jezus kwam, waren de meeste mensen gestopt om te geven om God. Ze wilden hun eigen wil doen, en niet Gods wil, en ze zondigden allemaal. Naar toen vond God een man die Abraham heette. Hij was anders. Hij geloofde in God, en wilde de wil van God doen. Daarom sloot God een verbond met Abraham. Hij zou een nageslacht krijgen dat Gods eigen volk zou worden. Dit was Israël (de Joden). Als Gods volk kregen de Joden een speciale verhouding tot God. Ze kregen wetten die ze konden volgen, die ze heel zeker duidelijk maakten wat goed en fout was. En God sprak tegen hen door profeten en priesters. Als ze Gods wetten hielden zou God ze zegenen.

De jonden hadden daarmee iets wat niemand anders has, ze waren Gods uitverkoren vol, en kenden God. In tegenstelling tot de heidenen – dat zijn alle andere volkeren. Zij kenden God niet langer. Ze hadden niet Gods wetten die ze zijn wil duidelijk maakten, en ze hadden niet de belofte om gezegend te worden door God. Toen Jezus kwam was er daarom een groot verschil tussen Joden en heidenen. De Joden hielden zich afzijdig van de heidenen, omdat ze veel dingen deden waarvan de Joden wisten dat ze verkeerd waren. En dat had God ze ook gevraagd, zodat ze zijn uitverkoren Volk zouden blijven.

Maar God en Jezus hadden plannen voor zowel de Joden als de heidenen, want alle mensen zijn door God geliefd, en hebben de hulp nodig die Jezus ons kan geven. Dus Jezus kwam niet alleen als verlosser voor de Joden, maar voor iedereen. Nadat hij terug was in de hemel was de tijd gekomen dat de boodschap over Hem verspreid kon worden over de hele aarde.

Cornelius was dus de allereerste heiden die christen werd. Voor Petrus en de andere christelijke Joden was dit een grote verandering, dat ze nu ook broederschap zouden hebben met de heidenen. Maar toen Petrus het visioen had gekregen en hij zag dat Cornelius gedoopt werd met de Heilige Geest, toen was alle twijfel over. Nu konden ze broeders worden, verenigt in het geloof in Jezus.

Suggesties van onderwerpen om te bespreken:

  • God houdt van alle mensen, en maakt geen verschil. We moeten hetzelfde doen. We moeten niet neerkijken op iemand, of denken dat iemand minderwaardig is. We kunnen broederschap hebben met hen die discipelen willen zijn – hoe ze ook zijn of waar ze vandaan komen. Dan zijn we broeders en zusters geworden.

  • Moeilijkheden tussen mensen ontstaan door de zonde. Jezus helpt ons om te overwinnen zodat we broederschap kunnen hebben en liefde tot elkaar.

  • Gemeenschap

Vragen voor een gesprek

Bijbelverzen die passen bij het thema

Ik zie nu in waarheid in dat God niet iemand om de persoon aanneemt; maar in ieder volk is degene die Hem vreest en gerechtigheid doet, Hem welgevallig.

Handelingen 10:34-35

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.

Romeinen 1:16

En bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij waren. Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader.

Efeze 2:17-18

Contact us

Do you have questions?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *